Hier zijn wij trots op
1. sociale veiligheid
2. samen leren
3. thematisch en talig onderwijs
'Iedereen
uniek,
samen sterk'
Welkom bij onze school


Iedereen uniek, samen sterk!

Bovenstaande slogan symboliseert onze missie, waarbij we geloven in de kracht van samenwerken en uniciteit. We zien onze school als een ontmoetingsplek voor zowel de wijk als de betrokkenen van ons onderwijs. In onze missie ontmoeten ook de kennis en het welbevinden elkaar. Het positief welbevinden zien wij als voorwaarde om leren en ontwikkeling tot stand te brengen.

Visie
Onze school is een ontmoetingsplek, voor kinderen, ouders, collega’s, partners uit de wijk en betrokkenen van ons onderwijs. Samen zijn wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze kinderen, zowel op cognitief als op sociaal, emotioneel en fysiek niveau.

Ons logo bestaat uit een verbinding van diverse bouwstenen die de basis van de ontwikkeling vormen. Deze ontmoeting van de verschillende bouwstenen zorgt voor een brede kennis en ontwikkeling van onze kinderen, leerkrachten en ouders in de maatschappij en het openstaan voor elkaar. De verbinding zien we ook terug in het coöperatief leren, thematisch onderzoekend leren en de Kanjertraining die schoolbreed worden toegepast.

De uitwerking van onze visie vindt u terug in ons aanbod waarin we dit gedachtegoed vertalen naar concrete activiteiten.

leerlingenzorg
schoolgids
kalender
medicatie-verstrekking
Ons team

Op onze school heeft u te maken met een directie, een administratief medewerkster, drie onderwijsassistenten, een IB-er en groepsleerkrachten. Zij kunnen fulltime of parttime werken. Naast het lesgeven in de groepen vervullen sommige groepsleerkrachten ook andere taken binnen het onderwijs. U kunt dan denken aan taken op het gebied van ICT of taken als teamleider. Meer informatie

Schooltijden

maandag 8.30u - 14.15u
dinsdag 8.30u - 14.15u
woensdag 8.30u - 12.00u
donderdag 8.30u - 14.15u
vrijdag 8.30u - 14.15u

Verlof

U kunt verlof voor bijzondere omstandigheden aanvragen voor uw kind(eren). Bijvoorbeeld voor een huwelijk of begrafenis van familie. Meer informatie

Dit doet u door dit formulier in te vullen.

Nieuwe leerlingen

Voor het inschrijven van uw kind kunt u een afspraak maken voor een nadere kennismaking op school. Tevens krijgt u zo de gelegenheid om de school te bekijken en vragen te stellen. De directeur zal u ook het inschrijfformulier geven.

Meer informatie...
Scholen op de kaart

Op Scholen op de kaart van Vensters staan de gegevens van de school. De school geeft tevens toelichting op die gegevens.

Meer informatie...
Medezeggenschapsraad

Inspraak van ouders en leraren is een wettelijk recht. Binnen de school is er dan ook een Medezeggenschapsraad (vergelijkbaar met een ondernemingsraad binnen een bedrijf), bestaande uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Meer informatie...
Ouderraad

Naast de reguliere lessen op school, vinden er ook allerlei activiteiten plaats die net zo belangrijk zijn voor de ontwikkeling van onze kinderen en bijdragen aan het plezier dat kinderen, maar ook ouders en leerkrachten, beleven aan school.

Meer informatie...
Vertrouwenspersoon

In een veilige school is geen plaats voor (seksuele) intimidatie, pestgedrag en agressiviteit. Is dit onverhoopt het geval en kan of wil het slachtoffer of diens ouders/verzorgers niet bij de groepsleerkracht terecht, dan kan er contact opgenomen worden met de hiervoor aanwezige én opgeleide contactpersonen van de school.

Meer informatie...

Externe partners

Wij werken samen met: 

  • Kinderopvang KaKa de Floriant (BSO)
  • Kinderopvang KaKa de Floriant (POV)
  • Kinderopvang KaKa de Floriant (KDV)
privacy protocol
klachten-regeling
sociaal veiligheids-beleid
sponsorbeleid